Značky

, , , , , , ,


When you come to the edge of the light and

Ak sa ocitneš na okraji svetla a

must take one more step into the darkness of unknown

musíš spraviť ďalší krok do temnoty neznámeho

believe that only one of following two things can happen:

ver, že sa iba jedna z nasledujúcich dvoch vecí sa môže stať:

Either there will be something amazing for you that makes you keep the course 

Buď to bude pre Teba niečo pozoruhodné, čo Ťa prinúti držať tento kurz

or you will learn how to fly ahead because

 alebo sa naučíš lietať vpred pretože 

remember … success might be waiting for you behind the very next corner! 

pamätaj … úspech môže na Teba čakať za najbližším rohom!

How is that ever possible?

Ako je to vôbec možne?

Let me tell you something …

Dovoľ mi niečo Ti povedať …

YOU ARE YOUR OWN FIREFLY LIGHTING UP YOUR PATH THROUGH THE DARKNESS

TY SI SÁM SEBE SVETLUŠKOU NA CESTE SKRZ TEMNOTU

So don’t be afraid of any further step, just explore endless possibilities  ;=D! In your self …

Takže neboj sa hocijakého nasledujúceho kroku, stačí objaviť svoje nekonečné možnosti  ;=D! V tebe …

Reklamy