Značky

, , , , , , ,


smaragd doskaSmaragdová deska nyní datována do 6 – 8 stol. n. l., se stala známou do křesťanském světě až ve 14. stol díky arabskému překladu. Teprve v pozdější době byl text Smaragdové desky nalezen ve spisech arabských alchymistů, dokonce v jednom ze spisů “otce arabské alchymie” Gebera. Arabové se hlouběji seznámili se staroegyptskými vědami, filosofií a esoterismem až po opanování Egypta, asi v 5. stol. n. l., a to zejména prostřednictvím Koptů. Arabská alchymie se vyvíjela zejména v závislosti na alchymii staroegyptské a tak je zřejmé, že i nejstarší známý text Smaragdové desky je arabský, je její ideový původ staroegyptský.

V hermetismu bylo šířeno několik legend o původu Smaragdové desky. Podle jedné z nich našla Desku Abrahamova žena Sára v jedné jeskyni u Hebronu v rukou Hermovy mrtvoly, několik století po potopě světa. Podle Alberta Velikého Smaragdovou desku našel při svých taženích Alexandr Veliký v Hermově hrobě, který objevil. Podle jiné legendy byla Deska nalezena dokonce v Cheopsově pyramidě.Původ nálezu je téměř ve všech případech spojován s: Smaragdová deska spočívá v rukou mrtvého vznešeného starce, který spočívá v temné pohřební komoře, někdy se uvádí jeho královské vzezření a že sedí na zlatém trůně. Možná jde o archetypicky založenou symbolizaci významného a schraňovaného tajemství, které má současně povahu jakéhosi definitivního odkazu, a možná to je jen hodnocení faktické situace.

Smaragdová deska se objevuje ve starší latinsky psané hermetické literatuře pod různými názvy: Tabula Smaragdina (někdy s dodatkem Phlilosopia totius mundi, tj. filosofie celého světa), Tabula Hermetica, Tabula Aegyptiaca, Tabula Smaragdina Hermetis atd.

První latinský překlad Smaragdové desky opatřený latinsky psaným komentářem, pochází asi z 10.-11. stol. a je od anglického mnich, který se nazývá Hortulanus (lat. zahradník) a který byl také nazýván Garlandus, Garlandius, Joannes de Garlandia.

Text Smaragdové desky

VERBA SECRETORUM HERMETIS
Verbum sine mendacio, certum et verissimum: Quod est inferius, est sicut quod est superius et quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, mediatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hoc una re, adaptatione. Pater eius est sol, mater eius luna; portavit illud ventus in ventre suo; nutrix eius terra est. Pater omnis telesmi totius mundi est hic. Vis eius integra est, is versa fuerit in terram. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis; quia vincet omnem rem subtilem, omnem que solida penetrabit. Sic mundus creatus est, hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic. Itaque vocatum sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi. Completum est quod dixi de operatione solis.

TEXT SMARAGDOVÉ DESKY
Zde je nejpřesnější verze oněch slavných slov: “Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné: To, co je dole je jako to, co je nahoře, a to co je nahoře je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci. A jako všechny věci jsou JEDNO a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO, stejně tak všechny věci jsou zrozeny z této jediné věci její úpravou. Slunce je tomu otcem a měsíc matkou. Vítr to nosil ve svém břiše. Země je tomu živitelkou a receptakulem. Otec všeho, Thelesma universálního světa, je zde. Jeho síla čili moc zůstane celá, jestliže je přeměněna v zemi. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a s největší dovedností. Vystupuje ze země a sestupuje z nebe, a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí. Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa a veškerá temnota od tebe uprchne. Je to síla, síla všech sil, neboť přemůže všechny jemné věci a pronikne všemi věcmi pevnými. Takto byl stvořen svět. Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde podán. Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, vlastnícím tři části universální filosofie. To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné.”

Prvotní materie

Podle hermetické filosofie existující vzešlo a pochází z jednotné látky, prvotní materie, obsahující Ducha, tyto dvě složky, pevně spojené, vytváření nejjemnější duchovou strukturu a energetický fenomén. Různé druhy a způsoby hmoty povstaly působením vnějších sil na jednotnou látku a vzájemnou kombinací takto vzniklých druhů. To je to, co tvrdí Smaragdová deska: “A tak jak všechny věci mají původ v Jedné věci, skrze myšlení jednoho, tak všechny povstaly z jedné věci přizpůsobením.”

“A co je nahoře, je jako to, co je dole pro završení zázraků jedné věci.” – existuje analogičnost mezi makrokosmem a mikrokosmem, mezi člověkem a vesmírem. Člověk je obraz kosmu, kosmos obraz člověka: Bůh učinil člověka k obrazu svému. Jestliže je člověk, mikrokosmos, analogií makrokosmu a podléhají-li oba týmž zákonům, potom lze studovati jeden, abychom poznávali druhý.

Alchymisté objevili zákon polarizace a bisexuality. Říkají, že přirozenost (příroda) se proměňuje v muže a ženu, kteří ačkoli jsou dvojicí, obsahují čtveřici, totiž čtyři elementy. Muž a žena jsou Slunce a Měsíc: “Jeho otcem je Slunce, matkou Luna. Vítr jej nosil ve svém lůně, kojnou mu byla země.”

Pochybnosti o původu Smaragdové desky

R. Reitzenstein (1904) vyslovil přesvědčení, že původ egyptské doktríny je egyptský. Později, roku 1926, vyslovil názor, že hermetismus má spíše původ íránský. Naproti tomu Th. Zielinski (1905) vyslovil domněnku, že obsah hermetické literatury je řeckého původu. To se pokusil prokázat i J. Kroll (1914), který shledal podstatnou podobnost hermetismu s řeckou filozofií. Faktem je, že nejstarší řecké, tj. řecky psané, texty (Zosimos a další), byly psány Řeky usedlými v Egyptě, kteří mohli prostě reprodukovat ideje staroegyptského esoterismu.

Dějepisec alchymie K. Ch. Schmieder (1832) zastával názor, že Smaragdová deska je přeložena z řečtiny, protože obsahuje tři řecká slova, která byla v latinském překladu Smaragdové desky ponechána (telesmos, Hermes a Trismegistos). Důležité je, že řecký originál Smaragdové desky není znám a celý středověk se v podstatě opíral jen o její překlad z latiny, aniž by bylo známo, z jakého originálu byl pořízen.

Filozofie a výklad Smaragdové desky

Hermetická filozofie, kondenzovaná v tezích Smaragdové desky, byla teoretickým podkladem Velkého díla – Opus Magnum. První věta Smaragdové desky obsahuje souhrn tajné nauky, že veškerý vesmír je vlastně ukryt uvnitř člověka v jeho nesmrtelné duši. Člověk tak poznáním sebe sama může odhalit veškerá tajemství a záhady kosmu. Návaznost platí i obráceně. Člověk svým konáním ovlivňuje celý svět a promítá do něj svou duši.

Zdroj

Reklamy